Logowanie


Login:
Hasło:

Praca wg. województw


Skorzystaj z poniższej mapy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym województwie

provinces

Praca w Twoim mieście


Skorzystaj z poniższej listy, aby szybko odnaleźć oferty pracy w wybranym mieście.

Gorące oferty


Dodaj adres swojej skrzynki e-mail do naszej listy subskrypcji, a codziennie będziesz otrzymywał spis najlepszych ofert pracy.

Adres e-mail:

Regulamin§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną poniższy dokument zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

2. Usługodawcą jest F.H.U. 2S Sławomir Smołka z siedzibą w Katowicach przy ul. Sikorskiego 16/66, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, pod numerem: 69695, Urzad Miasta Katowice.

3. Regulamin dotyczy Internetowego Serwisu Pracy, znajdującego się pod internetowym adresem: http://praca.biuraprawne.com zwanym dalej Serwisem.

4. Usługobiorcą (zwanym dalej również Użytkownikiem) jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

5. Regulamin Serwisu udostępniony jest dla wszystkich Użytkowników nieodpłatnie, pod internetowymi adresem: http://praca.biuraprawne.com/_terms.html

6. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia.

8. Logowanie, rejestracja i korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

9. Użytkownik każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zbieranie danych osobowych osób poszukujących pracy.

2. Udostępnianie powyższych danych potencjalnym pracodawcom (zainteresowanym firmom).

3. Zbieranie ofert pracy oraz udostępnianie ich Usługobiorcom.

4. Wysyłanie ofert pracy drogą elektroniczną zarejestrowanym użytkownikom, którzy wyrazili chęć subskrypcji, według kryteriów przez nich określonych.

5. Zbieranie danych osobowych w celach rekrutacji (m.in. listów motywacyjnych, CV) na zlecenie firm trzecich.

6. Publikacja, prezentowanie i rozpowszechnianie w ramach Serwisu, informacji na zlecenie firm trzecich.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do pełnej współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do sieci Internet, niezbędne, bezpieczne oprogramowanie do przeglądania stron internetowych z włączoną obsługą plików cookies skryptów javascript oraz indywidualne konto poczty elekronicznej e-mail.

2. Zasady korzystania z niepublicznej części Serwisu:

W celu skorzystania z możliwości publikacji CV, subskrypcji, publikacji ogłoszeń oraz aby uzyskać dostęp do wybranych informacji wymagana jest rejestracja.

3. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy, jego partnerów handlowych oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.

4. Odpowiedzialność: Za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzach rejestracji CV, rejestracji firm, subskrypcji oraz formularzach publikacji odpowiada osoba lub firma umieszczająca te dane. Usługobiorca nie może przekazywać za pomocą Serwisów treści niezgodnych z prawem, dezinformujących, działających na niekorzyść Usługodawcy oraz treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami etyki.

5. Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Usługodawcy.

6. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia usługodawca będzie informował na łamach Serwisu.

7. Usługodawca ma prawo do usuwania lub blokowania kont bez podania przyczyny.

8. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

- Warunkiem niezbędnym do umieszczania CV w bazie, subskrypcji ogłoszeń, dostępu do bazy CV, publikacji ogłoszeń jest rejestracja.

- Usługobiorcy korzystający z publikacji CV oraz subskrypcji po zalogowaniu na łamach Serwisu mają możliwość do całkowitego usunięcia danych podanych w formularzach rejestracyjnych bądź do ich edycji.

- Usługobiorcy korzystający z dostępu do bazy CV oraz publikacji ofert pracy mają możliwość edycji danych bądź ich usunięcia po wysłaniu drogą elektroniczną stosownej informacji.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego: Usługobiorca ma prawo do reklamacji. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy w formie elektronicznej przesłać na adres: praca@biuraprawne.com. Usługodawca ma 28 dni na rozpatrzenie reklamacji.

10. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Warunki świadczenia informacji handlowej drogą elektroniczną: Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.